Ochrana osobných údajov
 

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som Kristína Svoradová, bydlisko: Brodzany 413, 958 42 Brodzany, dátum narodenia: 20.10.1988, IČO: 47842962 a prevádzkujem webovú stránku www.kristinasvoradova.sk.

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberám prípadné ďalších spracovateľov, ktorí mi  so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 949 062 681 alebo na e-maili: info@kristinasvoradova.sk.

Prehlásenie 
Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania
osobných údajov, umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, krstné meno nevyhnutne potrebujem na plnenie zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru.
● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne
predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas X rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu X rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
● pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu X rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
● fotografická dokumentácia - živé akcie napr. atď...doplňte svoje účely spracovania
Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepší služby. Cookies na zacielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime/e osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Zasielanie údajov mimo Európskej únie
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@kristinasvoradova.sk.
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov. Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 7 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam
spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 10 dní.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem/potrebujem 20 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím
evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať emailom.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada  pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.